Documentos Generalitat Catalunya

el . Publicado en Uncategorised

Competencias básicas

Esta colección la forman los documentos para la identificación y el despliegue de las competencias básicas asociadas a las materias del curriculum en Educación Primaria y en la ESO.

 • La literatura a l'aula

  Document d'orientacions pràctiques que pretén col·laborar en l'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua i de la literatura des d'un enfocament competencial a partir de la lectura d'una selecció de textos literaris. Per aquest motiu, planteja diverses activitats que tenen com a objectiu principal fomentar la lectura literària com a font de gaudi estètic i conscienciació d'un mateix i del món que ens envolta.

  La selecció proposada respon també a un objectiu metodològic: la literatura tractada a partir d'eixos temàtics. L'amistat, el viatge i l'amor vertebren exemples d'itineraris de lectura elaborats amb textos de les literatures catalana, castellana i universal.

   

 •  Orientacions pràctiques per a la millora de l'ortografia

  Aquesta publicació s'emmarca en les dimensions comunicativa i literària de les competències pròpies de la matèria de llengua i literatura (catalana i castellana) per a l'educació secundària obligatòria.

  Les Orientacions fomenten una metodologia didàctica activa, diversa i amena, que inclou processos, estratègies i recursos fonamentals com la pràctica visual i l'auditiva, la pràctica de lectura i d'escriptura, la conversa metagràfica, les traduccions per a l'aprenentatge, l'ús del diccionari, la presa d'apunts o la bitàcola ortogràfica, entre d'altres.

  El document vol contribuir a facilitar l'aprenentatge de l'ortografia dels alumnes de l'educació secundària obligatòria, amb vista al perfeccionament de la seva competència escrita.

   

 • Competències bàsiques de l'àmbit cientificotecnològic.

  Educació secundària obligatòria

  Aquesta publicació pretén ajudar els centres a l'hora de desenvolupar el currículum de les matèries de l'àmbit cientificotecnològic.

  Les competències bàsiques d'aquest àmbit es refereixen a aquelles capacitats que permeten als alumnes resoldre problemes a partir dels coneixements científics i tècnics, així com del domini dels processos de l'activitat científica i tecnològica.

  El document conté les dimensions, les competències amb les seves gradacions respectives, els continguts clau relacionats amb cada competència, les orientacions metodològiques i d'avaluació.

   

 • Competències bàsiques de l'àmbit digital.

  Educació primària

  Aquest document completa el currículum en l'àmbit dels aprenentatges vinculats a les tecnologies digitals. Les competències digitals són d'àmbit transversal i estan vinculades a totes les àrees curriculars.

  Conté les dimensions, les competències graduades en tres nivells d'adquisició al final de l'etapa, els continguts clau que contribueixen a desenvolupar cada competència, les orientacions metodològiques i d'avaluació, i un glossari.

   

 • Competències bàsiques de l'àmbit digital.

  Educació secundària obligatòria

  La publicació Competències bàsiques de l'àmbit digital. Educació secundària completa el currículum vigent en l'àmbit dels aprenentatges vinculats a les tecnologies digitals. Les competències digitals són d'àmbit transversal i estan vinculades a totes les matèries del currículum.

  Conté les dimensions, les competències graduades en tres nivells d'adquisició al final de l'etapa, els continguts clau que contribueixen a desenvolupar cada competència, les orientacions metodològiques i d'avaluació, i un glossari.

   

 • Competències bàsiques de l'àmbit lingüístic.

  Educació primària

  La finalitat d'aquesta publicació d'orientacions de competències bàsiques de l'àmbit lingüístic de l'educació primària és ajudar els centres a l'hora de desenvolupar el currículum de les àrees de llengua catalana i de llengua castellana.

  La publicació conté les dimensions, les competències graduades en tres nivells d'adquisició al final de l'etapa, els continguts clau que contribueixen al desenvolupament de cadascuna de les competències, i les orientacions metodològiques i d'avaluació.

   

 • Competències bàsiques de l'àmbit lingüístic.

  Educació secundària obligatòria

  Aquest document d'orientacions de competències bàsiques de l'àmbit lingüístic de l'ESO pretén ajudar els centres a l'hora de desenvolupar el currículum de les matèries de llengua catalana i literatura i de llengua castellana i literatura.

  El document conté les dimensions, les competències graduades en tres nivells d'adquisició al final de l'etapa, els continguts clau que contribueixen al desenvolupament de cadascuna de les competències, i les orientacions metodològiques i d'avaluació.

   

 • Competències bàsiques de l'àmbit matemàtic.

  Educació primària

  Aquest document d'orientacions de competències bàsiques de l'àmbit matemàtic de l'educació primària pretén ajudar els centres a l'hora de desenvolupar el currículum de l'àrea de matemàtiques.

  El document conté les dimensions, les competències graduades en tres nivells d'adquisició al final de l'etapa, els continguts clau que contribueixen al desenvolupament de cadascuna de les competències, i les orientacions metodològiques i d'avaluació.

   

 • Competències bàsiques de l'àmbit matemàtic.

  Educació secundària obligatòria

  La finalitat d'aquest document d'orientacions de competències bàsiques de l'àmbit matemàtic de l'ESO és ajudar els centres a l'hora de desenvolupar el currículum de la matèria de matemàtiques.

  El document conté les dimensions, les competències graduades en tres nivells d'adquisició al final de l'etapa, els continguts clau que contribueixen al desenvolupament de cadascuna de les competències, i les orientacions metodològiques i d'avaluació.

¿Quiénes somos?

Somos un grupo de docentes de Teresianas Ganduxer, en Barcelona, centro concertado que pertenece a la FET (Fundación Escuela Teresiana)

¿Qué queremos?

Nuestro objetivo es ofrecer recursos, ideas, documentos, contactos que permitan avanzar en el sinuoso pero ilusionante camino de la innovación en el aula.

Escríbenos!

Agradecemos cualquier sugerencia, crítica, idea, aportación, receta, invitación, ...